Quick

07 Oct: Nu skin Galvanic Facial Spa quick demo 瘦面篇 (濃縮版)

今次拍咗一個濃縮版使用spa機嘅示範其實由通淋巴,到導出再導入剩係做一邊臉快極都要10分鐘,都未計中途清洗同塗gel嘅時間,所以我就將整個過程濃縮係3分鐘完成,希望你地可以最短時間去知道點做wechat: rice_mother line: rice_mother instagram: kaka2002w f… Video Rating: 4 / 5